Đóng

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

ỦY BAN NHÂN DÂN TP BIÊN HÒA                                                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM                                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   Số: 163/KH-THCS                                                                                                                                                              Bửu Long, ngày 10  tháng 10 năm 2023

 KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin,

chuyển đổi số và thống kê giáo dục

Năm học 2023-2024

 

Căn cứ kế hoạch số 89/KH-PGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 v/v Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục Biên Hòa;

Căn cứ đặc điểm tình hình về cơ cấu đội ngũ nhân sự, điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ tại trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm;

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024 trong nhà trường như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá. Cập nhật hoàn thiện, chính xác số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành kết nối liên thông dữ liệu trong ngành Giáo dục và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025”. Khuyến khích các trường học phát triển và khai thác dữ liệu lớn, giải pháp trí tuệ nhân tạo phù hợp trong giáo dục.
 2. Tăng cường công tác và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; tiếp tục xây dựng kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn ngành, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa phương tiện,; khai thác tối đa hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học của ngành giáo dục.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

 1. Chuyển đổi số trong dạy, học và đánh giá:

          Tiếp tục triển khai có hiệu quả Thông tư số 09/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/03/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, trong đó lưu ý triển khai một số nội dung như sau:

 1. Tiếp tục duy trì và sử dụng tối đa lợi ích của phần mềm quản lý học tập (LMS) trong kết nối giữa nhà trường, giáo viên với học sinh; đảm bảo tích hợp, kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm dạy học trực tuyến với phần mềm quản trị ở cơ sở giáo dục.
 2. Tiếp tục xây dựng học liệu số; đóng góp học liệu và khai thác sử dụng hiệu quả Kho học liệu dùng chung của Bộ, của Phòng trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.
 3. Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ giáo viên; ưu tiên bồi dưỡng các nội dung gắn với thực tế công việc như: ứng dụng các phần mềm dạy học, xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử, kỹ năng tổ chức dạy học trực tuyến.
 4. Chú trọng khai thác phòng máy tính cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường và các môn học khác ngoài môn Tin học.
 5. Triển khai hiệu quả hệ thống thư viện điện tử.

   2. Chuyển đổi số trong quản trị các cơ sở giáo dục và xây dựng cơ sở dữ liệu:

        Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo Thông tư số 42/2021/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2021 quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

      – Tổ chức cập nhật dữ liệu trên các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT; hoàn thiện dứt điểm việc cập nhật đầy đủ số định danh cá nhân của giáo viên và học sinh; cập nhật đầy đủ kết quả học tập của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục theo từng kỳ học; đặc biệt, hoàn thiện đầy đủ thông tin của học sinh lớp 9 về kết quả tốt nghiệp hàng năm.

     – Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê giáo dục định kỳ đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác nội dung theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/9/2018 về chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục; Thông tư số 19/2020/TT-BGD&ĐT ngày 29/6/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Phòng GDĐT.

    3. Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, trong đó ưu tiên một số dịch vụ như : Dịch vụ trực tuyến về đăng ký, xét tuyển học sinh đầu cấp; chuyển trường trực tuyến và dịch vụ công để nhận văn bằng, chứng chỉ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Ban giám hiệu nhà trường:

– Quán triệt kế hoạch đến toàn thể giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đưa công tác chuyển đổi số trong công tác hoạt động giáo dục của giáo viên, nhân viên vào tiêu chí đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ của năm học.

– Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát trong quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch.

– Tạo điều kiện để giáo viên tham gia học tập các lớp tập huấn, chuyên đề nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tại đơn vị.

 1. Đối với giáo viên, nhân viên trong nhà trường:

– Tích cực tự học nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ xem đây là điều kiện tất yếu để thực hiện trong tác để kịp thời nắm bắt các xu thế phát triển công nghệ.

– Thường xuyên trao đổi cùng nhau về công tác chuyển đổi số để nâng cao trình độ công nghệ trong tập thể giáo viên, từ đó có những tham mưu cho ban giám hiệu nhằm mục đích nâng cao công nghệ số trong nhà trường.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

 1. Thay đổi nhận thức của giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh:

– Phân công giáo viên phụ trách công nghệ thông tin kiêm nhiệm làm đầu mối triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục.

– Triển khai hiệu quả việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục. Thực hiện đúng theo Quyết định số 4725/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

– Chuyển đổi nhận thức của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về tầm quan trọng và lợi ích công tác chuyển đổi số, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức thúc đẩy mỗi thành viên tăng cường tự học, khai thác hiệu quả ứng dụng trên nền tảng có sẵn của nhà trường.

– Tạo điều kiện để giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các hội thảo chuyên đề để trao đổi chia sẻ và học hỏi cách thức thực hiện chuyển đổi số trong công tác.

 1. Phát triển hạ tầng công nghệ:

– Liên tục cập nhật hệ thống máy tính, mạng Internet tạo sự kết nối nhanh và nhạy, trang bị hệ thống công nghệ trong các phòng học, phòng làm việc đảm bảo hoạt động hiệu quả.

– Khởi tạo hệ thống trường học số, duy trì hoạt động đồng bộ về thông tin truyền thông của website, fanpage và trường học số.

 1. Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin:

– Xây dựng quy chế chặt chẽ giữa hoạt động nhà trường và đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo quy tắc bảo mật thông tin trên môi trường mạng.

– Tạo nguồn nhân lực chất lượng có thể xử lý những tình huống bất ngờ về sự cố thông tin trên môi trường số.

Trên đây là kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2023-2024.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

– PGD&ĐT Biên Hòa;                                                                                                                                                                      (đã ký)

– Bộ phận chuyên môn;

– Lưu: VT.

                                                              Nguyễn Thị Kim Khánh

 


Các văn bản liên quan:

1/ Kế hoạch số 200/KH-THCS, ngày 28 tháng 11 năm 2023, Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn từ năm học 2023 – 2024: xem tại đây.

2/ Quyết định số 110/QĐ-THCS, ngày 13 tháng 11 năm 2023, Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, năm học 2023 – 2024: xem tại đây.

3/ Quy định lớp học trực tuyến: xem tại đây.